Audyt

Przeglądy sprawozdań finansowych

Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest wyrażenie stanowiska przez biegłego rewidenta, na podstawie przeprowadzonego przeglądu, że nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz że rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki przedkładającej to sprawozdanie.

Sprawozdanie finansowe oraz skrócone sprawozdanie finansowe poddawane przeglądowi może obejmować okres krótszy aniżeli rok obrotowy i może zostać sporządzone na inny dzień aniżeli koniec roku obrotowego.

Usługa przeglądu sprawozdania finansowego Katowice może stanowić alternatywę dla badania sprawozdania finansowego w sytuacji gdy takie badania nie jest obligatoryjne. Usługa ta ma ograniczony charakter w stosunku do usługi badania, przez co mniej kosztowny, ale też stanowi formę atestacji sprawozdania finansowego.

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi standardami rachunkowości, w tym jednostek zainteresowania publicznego.