Audyt

Badanie sprawozdań finansowych – badanie bilansu i planu przekształcenia

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii  o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi  rachunkowości, i  sprawozdawczości finansowej, a także  przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),

2. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r., o biegłych rewidnetach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089),

3. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.
 

Standardy te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

 

Obowiązkowemu badaniu bilansu podlegają, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

 1. banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
  • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
 3. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
 4. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z  następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, warunki określone wyżej stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania finansowego (art. 64 ust. 2 u.o.r.). Badaniu bilansu Katowice podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych spółek, jednostek budżetowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji i innych organizacji. Posiadamy także bogate doświadczenie w konsolidacji oraz badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

Świadczone przez nas usługi badania obejmują:

 • badanie statutowych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • badania jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR)
 • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR)
 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Emitentów papierów wartościowych

Nasza kancelaria posiada doświadczoną grupę fachowców – biegłych rewidentów, aplikantów oraz asystentów. Ten zespół pozwala nam na sprostanie nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

Działając zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, przekazujemy badanej Jednostce profesjonalną opinię i raport z badania sprawozdania finansowego oraz przedstawiamy Zarządowi pisemną informację o wszystkich istotnych spostrzeżeniach, dotyczących badanego podmiotu, a w szczególności – informację o stanie rachunkowości badanej Jednostki i systemie kontroli wewnętrznej.

Dokładamy wszelkich starań, aby badanie sprawozdania finansowego nie ograniczało się wyłącznie do spełnienia ustawowego obowiązku, lecz przynosiło wymierne korzyści.