sztuka wspierania biznesu

Skontaktuj się z nami:

Siedziba Katowice

ul. Dobra 13

40-119 Katowice

tel.: +48 32 782 13 20

biuro@rewido.pl

Badanie sprawozdań finansowych - badanie bilansu i planu przekształcenia

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii  o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi  rachunkowości, i  sprawozdawczości finansowej, a także  przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone stosownie do postanowień:


1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),

2. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r., o biegłych rewidnetach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089),

3. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.
 

Standardy te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

 

Obowiązkowemu badaniu bilansu podlegają, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

 1. banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
  • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
 3. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
 4. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z  następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, warunki określone wyżej stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania finansowego (art. 64 ust. 2 u.o.r.). Badaniu bilansu Katowice podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych spółek, jednostek budżetowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji i innych organizacji. Posiadamy także bogate doświadczenie w konsolidacji oraz badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

Świadczone przez nas usługi badania obejmują:

 • badanie statutowych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • badania jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR)
 • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR)
 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Emitentów papierów wartościowych

Nasza kancelaria posiada doświadczoną grupę fachowców - biegłych rewidentów, aplikantów oraz asystentów. Ten zespół pozwala nam na sprostanie nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

Działając zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, przekazujemy badanej Jednostce profesjonalną opinię i raport z badania sprawozdania finansowego oraz przedstawiamy Zarządowi pisemną informację o wszystkich istotnych spostrzeżeniach, dotyczących badanego podmiotu, a w szczególności - informację o stanie rachunkowości badanej Jednostki i systemie kontroli wewnętrznej.

Dokładamy wszelkich starań, aby badanie sprawozdania finansowego nie ograniczało się wyłącznie do spełnienia ustawowego obowiązku, lecz przynosiło wymierne korzyści.

powrót
Warto wiedzieć

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.